Етичен кодекс

Начало За нас Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СИНДИКА

/приет с Решение на извънредното ОСА на СНЦ”Национален съюз на синдиците”, проведено на 30.09.2017 г. /

УВОД
Членовете на „Национален съюз на синдиците”, с цел изграждане и утвърждаване авторитета на фигурата на синдика в производството по несъстоятелност, отчитайки дейностите на синдика и необходимостта от съвместяване на ефективното производство по несъстоятелност с обществения интерес, придържайки се към принципите на правовата държава и върховенството на закона, приемаме този ЕТИЧЕН КОДЕКС като неразделна част от Устава на Националния съюз на синдиците.

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Цел на етичния кодекс
Чл. 1. С този кодекс се установяват етичните норми на които се подчинява дейността на синдиците, насочени към утвърждаване на техните компетентност и морал с цел осъществяване на ефективно производство по несъстоятелност, при отчитане на принципа за върховенството на закона.
Принципи
Чл. 2. (1) В дейността и поведението си синдикът, при осъществяване на функциите си, се ръководи от принципите на почтеност и честност, безпристрастност и равноправно отношение към участниците в производството.
(2) Синдикът трябва с действията си да допринася за утвърждаване престижа на фигурата на синдика в производството по несъстоятелност и да не допуска ограничаване на неговата независимост.

Приложимост на нормите на Етичния кодекс
Чл. 3. Нормите на Етичния кодекс са задължителни за всички членове на
„Национален съюз на синдиците”.

Раздел IІ
ДЕЙНОСТ на синдика в производството по несъстоятелност
Независимост и безпристрастност на синдика
Чл. 4. (1) Синдикът осъществява задълженията си добросъвестно и отговорно, като се ръководи от закона и принципите на настоящия Кодекс.
(2) Синдикът не се влияе от частни интереси, политически и обществен натиск.
(3) Синдикът не допуска да бъде поставян под лична, финансова или друга зависимост.

Отношения със страни и участници в производството по несъстоятелност.
Чл. 5. (1) Независимо от различните интереси на участниците в производството по несъстоятелност, синдикът осъществява дейността си съобразно закона.
(2) Синдикът осъществява дейността си с уважение към съда и съобразно постановените от него актове.
Чл. 6. Синдикът не подвежда страните и другите участници в производство по отношение на своите правомощия, квалификация, опит и възможности.
Чл. 7. (1) Синдикът се отнася еднакво към всички кредитори.

(2) Синдикът осигурява възможност за обратна връзка на всички кредитори, като обявява актуална информация в регистъра към Министерство на правосъдието.
Чл. 8. Синдикът е длъжен да организира и провежда дейността си без оглед на раса, религия, националност, етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация, социално или финансово положение на участниците в производството.
Конфликт на интереси
Чл. 9. (1) Конфликт на интереси е обстоятелство или съчетание от обстоятелства, при които частният интерес на синдика може да се отрази на неговата безпристрастност при упражняване на дейността му.
(2) Предполага се, че е налице конфликт на интереси, когато спрямо синдика е налице някоя от хипотезите на чл. 655, ал. 2 от Търговския закон.
(3) Когато прецени, че е налице конфликт на интереси, синдикът информира страните по делото по подходящ начин.

Раздел III
ПОВЕДЕНИЕ НА СИНДИКА В ОБЩЕСТВОТО
Общи положения
Чл. 10. (1) Синдикът се стреми да бъде уважавана в обществото личност.
(2) Той избягва места и контакти, подлагащи на съмнение почтеността му и накърняващи доброто му име.
(3) Синдикът не използва членството си в Националния съюз на синдиците за постигането на свои частни интереси.
Отношения с трети лица и институции
Чл. 11. (1) Синдикът изгражда отношенията си с всички трети лица и институции на основата на взаимно уважение, разбирателство и взаимопомощ.
(2) При контактите си с трети лица и институции синдикът следва да се държи по начин, който не уронва авторитета му.
(3) При възникване на затруднения във взаимодействието с трети лица и институции, синдикът информира управителния съвет на Националния съюз на синдиците, който предприема действия по преодоляването им.
Чл. 12. Синдикът не допуска никой, включително и орган на власт, да оказва пряко или косвено нерегламентирано влияние върху дейността му.
Отношения с медии и медийни изяви
Чл. 13. Официална информация в медиите за дейността на Националния съюз на синдиците се предоставя от Управителния съвет на Националния съюз на синдиците чрез изрично упълномощени от него за целта лица.
Чл. 14. (1) Синдикът е длъжен да се въздържа от действия на публични места, както и от медийни изяви и изказвания, които уронват престижа и злепоставят друг синдик, Националния съюз на синдиците, държавен орган или институция.
(2) Нарушение на етичните норми е възникналите конфликти и спорове между синдици да стават обществено достояние и да се разрешават не по установения в закона и в този кодекс ред.

Недопустими практики

Чл. 15. При осъществяване на дейността си в производство по несъстоятелност, синдикът не допуска корупция.

Раздел IV КОЛЕГИАЛНОСТ НА СИНДИКА
Отношения с други синдици
Чл. 16. В отношенията с колегите си синдикът се ръководи от принципите на уважение, коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата им.
Чл. 17. Смяната на синдик, в дадено производство по несъстоятелност, следва да става в дух на колегиалност и сътрудничество.

Взаимодействие на синдиците с органите на Националния съюз на синдиците
Чл. 18. Синдикът е длъжен да оказва съдействие и предоставя изискваната от органите на Националния съюз на синдиците информация.
Чл. 19. Синдикът следва да оказва съдействие и да подпомага работата на органите на Националния съюз на синдиците.
Чл. 20. Синдикът изпълнява решенията на органите на Националния съюз на синдиците, когато тяхното съдържание не противоречи на закона, Устава на съюза на синдиците и добрите практики.
Чл. 21. Синдикът участва в националните форуми, организирани от Националния съюз на синдиците, освен когато непредвидени и неотложни ангажименти възпрепятстват участието му.
Чл. 22. Недопустимо е упражняването на правомощия от представители на органите на Националния съюз на синдиците за цели, различни от възложените им.
Реклама
Чл. 23. Синдикът не може да рекламира дейността си използвайки сравнителна, подвеждаща и уронваща престижа на други синдици реклама.

Раздел V
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС
Етична комисия към Сдружение „Национален съюз на синдиците”
Чл. 24. Създава се Етична комисия към Националния съюз на синдиците, като постоянна комисия.
Чл. 25. (1) Етичната комисия се състои от членове, избрани от общото събрание на Националния съюз на синдиците.
(2) Мандатът на Комисията е тригодишен.
(3) За председател на Етичната комисия се избира член на комисията от членовете й.

Работа на Етичната комисия
Чл.28. (1) Членовете на Етичната комисия изготвят правилник за работата на комисията и го представят за одобряване на Управителния съвет.
(2) Етичната комисия работи по поставени задачи от Управителния съвет.
(3) Работата на Етичната комисия по конкретна задача приключва с доклад с мнение и/или предложение до Управителния съвет, въз основа на който Управителния съвет взема решение.
(4) Етичната комисия има следните функции:
1. Да оказва съдействие на синдици при подадени срещу тях жалби до Министерство на правосъдието и до други институции, като изготвя доклади, мнения, предложения, становища.
2. Да събира, систематизира, анализира и обобщава информация за извършени проверки на синдиците с цел актуализиране и усъвършенстване прилагането на Етичния кодекс.
3. Да прави предложения за усъвършенстване на Етичния кодекс въз основа на обобщени практики на синдиците и настъпилите промени в правната, организационната и социално-икономическата рамка на дейността на синдика.
4. Да изготвя годишен доклад за дейността си до управителния съвет на НСС.
5. По отношение на синдиците, членове на НСС, Етичната комисия съставя предложения за подобряване на работата.

Чл. 29. Етичната комисията може да действа като медиатор за разрешаването на противоречия между двама или повече синдици по тяхно взаимно съгласие.

Раздел VI
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ОБУЧЕНИЕ НА СИНДИКА
Задължение за повишаване на квалификацията
Чл. 30. (1) Синдикът изпълнява задълженията си, като поддържа и усъвършенства квалификацията си.
(2) За повишаване на своята професионална квалификация, синдикът следва:
1. Да участва в текущо обучение, като посещава поне веднъж годишно на организираните за целта семинари от Министерство на правосъдието и на организираните от Националния съюз на синдиците;
2. Да следи законодателните промени, актуалната съдебна практика, както и прилагането на европейските стандарти в областта на производството по несъстоятелност;
3. Да участва в тематични семинари, конференции и форуми за обмяна на опит и уеднаквяване на практиката на синдиците, както и в подготовката на специализираните по такива въпроси издания на Националния съюз на синдиците;
Участие на синдика в обучения и лекционна дейност, публикуване на собствени трудове
Чл. 31. Всеки член на съюза може да изнася лекции и провежда обучения, организирани от Националния съюз на синдиците. Темите и форматът на обученията се утвърждават с решение на Управителния съвет на Националния съюз на синдиците.

 

Свали файл