Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ.
ЧЛ.1 Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, наричано по-долу за краткост и само „Сдружението“, е юридическо лице с нестопанска цел, учредено и регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

ДОБРОВОЛНО ЧЛЕНСТВО.
ЧЛ. 2 Сдружението е организация с нестопанска цел в обществена полза и обединява на доброволни начала лица, извършващи дейност като синдици, съгласно действащото българско законодателство, университетски и научни работници, с дългогодишен опит и принос в сферата на несъстоятелността, както и лица с трайни интереси в тази област.

НАИМЕНОВАНИЕ.
ЧЛ.3 (1) Наименованието на сдружението е “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”.
Наименованието на Сдружението може да се изписва и на друг език.
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.
ЧЛ. 4 Седалището на сдружението е в град София. Адресът на управление се определя от Управителния съвет.

СРОК
ЧЛ. 5 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ЧЛ. 6 (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителния съвет.
(2) Сдружението се представлява от Председателя (Председателите).

ЧЛЕНСТВО В ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ.
ЧЛ. 7 Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ “ може да членува в други международни и национални сдружения и организации, с които има общи интереси, по решение на Управителния съвет.

СИМВОЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО. ЧЛЕНСКИ КАРТИ.
ЧЛ. 8 НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ” има своя емблема, почетен знак, печат и всеки член притежава членска карта.

ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА.

ЧЛ.9. (1). Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ “ е гражданско, не политическо и извършва дейност в обществена полза.
(2). Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ “ има за цел да работи за развитието и утвърждаването на гражданското общество чрез гражданско участие за подпомагане развитието на законодателството и подобряване на дейността на държавните органи и синдиците в търговската несъстоятелност като:
1. представлява и защитава интересите на членовете на сдружението пред държавни, частни, сродни и партньорски организации, в това число да ги представлява пред законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт, както и пред синдикалните организации;
2. спомага за повишаване на професионалната квалификация на своите членове;
3. подпомага и консултира дейността на съответните органи в сферата на търговската и банковата несъстоятелност;
4. насърчава добрите практики в сферата на несъстоятелността и изготвя сравнителни анализи относно производството по несъстоятелност в други държави и у нас;
5. подпомага и съдейства на своите членове при комуникацията с различните институции;
6. работи върху масовата осведоменост по отношение на производствата по несъстоятелност и повишаване имиджа на синдическата дейност;
7. съдейства за подобряване на институционалната и нормативна рамка, касаеща дейността на синдика.
(3). Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ “ ще постига своите цели със следните средства:
1. Членство в национални и международни организации;
2. Сформиране временни или постоянни комисии и експертни работни групи;
3. Разпростанява и прокламира чрез средствата за масово осведомяване своите цели, задачи и проекти, както и резултатите от дейността си;
4. Сътрудничи със сродни организации в страната и чужбина, както и с органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт;
5. Организиране и осигуряване на публично обсъждане на своите цели, задачи и проекти, както и резултатите от дейността си;
6. Организиране и провеждане на обучения, семинари, лекции, дискусии и други форми на обучение;
7. Разглеждане и анализ на спорните практики в сферата на несъстоятелността, с цел тяхното практическо уеднаквяване в хода на ежедневната работа;
8. Изработване и приемане на Етични правила и норми в работата на синдиците, членове на сдружението;
9. Всички други незабранени от закона средства.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
ЧЛ. 10 (1) Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ“ има следния предмет на дейност:
Организиране и участие в страната и чужбина на семинари, обучения, конференции, форуми и други форми за обмен на информация, за повишаване на професионалната квалификация и развитието на материята на несъстоятелността; сътрудничество и партньорство с други органи и учреждения в страната и чужбина, имащи отношение към производството по несъстоятелност; изготвяне на научни трудове и презентации в сферата на несъстоятелността и всичко обвързано с производството по несъстоятелност; всякаква друга дейност незабранена от закона.

(2) За отделни направления от дейността могат да се създават целеви работни групи, постоянни и временни комисии.
(3) Правилата и редът за извършване на обществено полезна дейност се определят в съответствие с целите и средствата на сдружението. Конкретни правила при извършването на обществено полезната дейност могат да се определят с решение на Управителния съвет. Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ“ не разпределя печалба и използва средствата за постигане на посочените в този Устав цели при условията, регламентиращи извършването на стопанската дейност от действащите закони.
III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИНЦИПИ НА ЧЛЕНСТВОТО.
ЧЛ.11. Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ“ се изгражда на принципа на доброволност на членството, изборност и мандатност на ръководните органи и периодична отчетност пред членовете.

ЧЛЕНОВЕ.
ЧЛ.12. (1) Член на сдружението може да бъде всяко физическо лице, което е включено в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по реда на Търговския закон.
(2) Почетни членове на сдружението могат да бъдат университетски и научни работници, с дългогодишен опит и принос в сферата на несъстоятелността, както и лица с трайни интереси в тази област, независимо от политическите им убеждения, вероизповедание и етническа принадлежност, които приемат устава.

ПРОЦЕДУРА ЗА ЧЛЕНСТВО.
ЧЛ.13. (1) Приемането на членове и почетни членове на сдружението се осъществява по решение на УС след подадено писмено заявление и декларация за приемане на устава.
(2) Управителният съвет разглежда молбата на първото си заседание след подаването на заявлението и се произнася с решение, с което приема или не приема за член на Сдружението кандидатиралия се.
(3) В 7-дневен срок от уведомяването за решението на УС, с което кандидатът е приет за член на “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, новоприетият член е длъжен да заплати на Сдружението дължимата встъпителна вноска, от който момент възниква членственото правоотношение.

ОБЖАЛВАНЕ НА ОТКАЗ.
ЧЛ.14. Отказът за приемане в сдружението може да се обжалва пред Общото събрание.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ.
ЧЛ.15. Всеки член на “ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ” има право:
1. Да участва в обсъждане на въпроси, свързани с дейността на сдружението и при разглеждане на неговата дейност и поведение;
2. Да изказва мнения и да прави предложения;
3. Да иска съдействие от “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ” за подпомагане на дейността си, ако това е в съответствие с целите на сдружението;

4. Да избира и бъде избиран в органите на сдружението и целевите работни групи, постоянните и временни комисии

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.
ЧЛ.16. Всеки член на “ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ” е длъжен да:
1. Да спазва разпоредбите на този Устав;
2. Да плаща редовно дължимия годишен членски внос;
3. Да зачита и уважава правата и интересите на другите членове на сдружението;
4. Да не използва по какъвто и да било начин името, символите, базата данни и др. на Сдружението след като са прекратени членствените правоотношения в “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”;
5. С действията си да не накърнява доброто име и престижа на Сдружението;
6. В дейността си да спазва Етичните правила и норми в работата на синдиците, членове на сдружението, приети от Сдружението.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВЕНОТО ОТНОШЕНИЕ.
ЧЛ.17. Членството в сдружението се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до сдружението;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. При изключване с решение на Управителния съвет ;
4. С прекратяването на Сдружението.

РЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕН.
ЧЛ.18. Решението за изключване на член на сдружението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на УС, когато с поведението и действията си членът засяга авторитета и интересите на Сдружението или не изпълнява решенията на органите на “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, в това число ако не е заплатил определения годишен членски внос без уважителна причина. В случаите когато се решава изключването на член на УС, изключваният член не участва в гласуването.

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
ЧЛ.19. (1) Органи на сдружението са: Общото събрание и Управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

СЪСТАВ.
ЧЛ.20. Общото събрание е висш орган на сдружението и се състои от всички членове на “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”.

ПРАВО НА ГЛАС.
ЧЛ. 21. (1) Всеки член има право на един глас. Почетните членове нямат право на глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Всеки член може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

КВОРУМ.
ЧЛ.22. Общото събрание е законно, ако на него присъстват най-малко половината от членовете на сдружението, имащи право на глас. Ако в определения час не се явят необходимия брой членове, то заседанието се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да присъстват.

РЕД ЗА СВИКВАНЕ.
ЧЛ.23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(2) Свикването на ОС става чрез покана, която се обявява съгласно изискванията на закона най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата съдържа: дата, час и място на провеждане, дневния ред и предложенията за решения по отделните точки от него, както и по чия инициатива се провежда. Поканата се публикува и на електронната страница на сдружението.

ЗАБРАНА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НЕВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД.
ЧЛ. 24. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в дневния ред на заседанието и в поканата.

ГЛАСУВАНЕ.
ЧЛ. 25. Общото събрание взема решения чрез явно гласуване.

ОБЩО СЪБРАНИЕ.
ЧЛ. 26. Извънредно Общо събрание се свиква при нужда от УС или по искане на 1/3 от членовете на Общото събрание.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
ЧЛ. 27. Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет
4. определя броя на Председателите на сдружението и ги избира;
5. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
6. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
7. приема бюджета на сдружението;
8. приема отчета за дейността на управителния съвет;
9. избира лице, което ръководи всяко заседание на ОС;
10. определя размера на встъпителната вноска и на годишния членски внос;
11. определя броя, състава и правилата за работа на целевите работни групи, постоянните и временни комисии.
12. решава придобиването и отчуждаването на недвижими имоти, както и за обременяването им с тежести;
13. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението

14. взема и други решения, предвидени в устава или закона.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ. ПРОТОКОЛИ.
ЧЛ.28. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на представените гласове, освен по въпросите, по които се изисква по Устав друго мнозинство.
(2) Решенията по чл. 27, т. 1, т. 5, т. 10 и т. 11 от Устава се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) За заседанията на ОС се води протокол. Протоколите от заседанията на Общото събрание се съхраняват в хронологичен ред в книга на протоколите от ОС.
(4) Лицето, ръководещо заседанията на ОС и лицето, изготвило протоколите удостоверяват и отговарят за верността и съдържанието на протоколите.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. ПРЕДСЕДАТЕЛ СЪСТАВ И ПРАВОМОЩИЯ.
ЧЛ.29. (1) Управителният съвет е изпълнителен орган на сдружението и се състои от девет лица, членове на сдружението.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 години.
(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани за не повече от два последователни мандата.

ЧЛ. 30 (1) Управителният съвет:
1. управлява и представлява сдружението;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава и приетия от ОС бюджет;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на сдружението;
8. взема решения за участие в други организации;
9. приема и изключва членове;
10. взема решения, които съгласно настоящия устав или закона не спадат в правата на друг орган;
11. определя реда и начина за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението във връзка с осъществяваната дейност, в това число във връзка с реда за управление на имуществото на сдружението;
12. изпълнява задълженията, предвидени в устава;
13. подготвя работата на ОС.
(2) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на някой от тях.

ПРЕДСЕДАТЕЛ. ПРАВОМОЩИЯ.
ЧЛ. 31. (1) Председателят (Председателите) е избран от Общото събрание член на Управителния съвет, който има следните правомощия:

1. Представлява сдружението;
2. Ръководи заседанията на Управителния съвет;
3. Организира изпълнението на решенията на ОС и Управителния съвет;
4. Ръководи международната дейност на сдружението;
5. Подписва Инструкциите, Правилниците и другите ръководни документи по основните дейности на съюза;
6. Подписва членските карти;
7. Утвърждава разходите по бюджета на сдружението и ежегодно осигурява проверка и заверка на годишния счетоводен отчет от регистриран одитор;
8. Сключва граждански, трудови и други договори със служители на Сдружението, както и с други лица, във връзка с дейността на Сдружението.
(2) Председателят може да упълномощава с права по предходната алинея други лица – членове на Управителния съвет или служители на Сдружението. Упълномощаването става със заповед, с която се посочва лицето, което се упълномощава, действията които следва да извърши, както и датата, на която се издава. Заповедта може да съдържа и други реквизити.
(3) Заповедта се докладва на Управителния съвет от Председателя на следващото редовно заседание. Управителният съвет следи за нейното изпълнение и може да ангажира отговорността на упълномощеното лице при неизпълнение или нейното неточно или лошо изпълнение.
(4) Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен в изпълнение на решение на Общото събрание.“

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.
ЧЛ. 32 (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.
(2) Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко въднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки от заинтересованите членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет член.
(4) За всяко заседание се води протокол, в който се отразяват:
1. Датата и часът на откриване на заседанието;
2. Присъстващите лица;
3. Дневния ред, в т.ч. и допълнително включените точки;
4. Решенията, които са взети по дневния ред, с кратки мотиви;
5. Гласували „за“ и „против“ приемането на съответното решение;
6. Час на закриване на заседанието и подпис на Председателя и протоколиста.

ЧЛ. 33 (1) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на решенията, за които закона или устава изискват друго мнозинство.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

V. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

чл. 34 (1) Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ“ може да извършва допълнително стопанска дейност, която е пряко свързана с предмета на неговата основна дейност.
(2) Стопанската дейност на Сдружението може да има за предмет извършване на експертно-консултантска дейност, издаване на специализирана литература, както и всякакви други дейности, разрешени от закона и непротиворечащи на Устава на
„НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ“, свързани с предмета на основната дейност.
(3) Всички приходи, реализирани от стопанската дейност на сдружението ще се използват единствено и само за постигане на целите на сдружението, без възможност за разпределяне на печалба.
VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО.
ЧЛ.35. (1) Имуществото на сдружението се състои от право на собственост върху недвижими имоти и движимо имущество, вещни права върху тях, обекти на интелектуална собственост и други права, които се допускат от закона.
(2) Имуществото служи за осъществяването на целите на сдружението.
(3) Сдружението отговаря за задълженията си с цялото си имущество.
(4) Сдружението не разпределя печалба.

ФИНАНСИРАНЕ
ЧЛ.36. Сдружението формира своето имущество от средства от благотворителни инициативи, членски внос, спонсорство и маркетингова дейност, дарения от обществени организации, физически и юридически лица, субсидии и отчисления от български държавни органи и международни организации, приходи от собствена допълнителна стопанска дейност.

ЧЛ.37. (1) Членският внос се определя от Общото събрание и събира от Управителния съвет .
(2) Определеният членски внос се заплаща веднъж годишно до 31-ви март на годината, за която се отнася. За първата година от учредяване на сдружението срокът за внасяне на годишния членски внос е едномесечен от регистрацията на сдружението.

ЧЛ.38. “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ” може да придобива право на собственост и други вещни права, със собствени средства, по завещания на физически лица или друг възмезден или безвъзмезден начин.

ОТЧИТАНЕ.
ЧЛ. 39. Редът за отчет на финансовите средства, стопанисването на движимо и недвижимо имущество и осъществяваната стопанска дейност се определя от Управителния съвет на Сдружението.

ЧЛ. 40 Управителния съвет изготвя доклад за дейността на сдружението веднъж годишно, който съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данните за дарителите;
4. финансовия резултат.

ЧЛ. 41 Управителният съвет изготвят годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет, които следва да отговарят на всички предвидени в Закона за счетоводството изисквания.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.
ЧЛ.42. (1) Сдружението може да прекрати дейността си:
1. По решение на ОС.
2. По решение на съда в предвидените от закона случаи.
(2) С решението си ОС определя начина за извършването на ликвидацията, нейният срок, начина на разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество, доколкото не са определени в закона и назначава ликвидатори.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Настоящият Устав е приет единодушно на учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ“, проведено на 17.03.2017 г..
§ 2 За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§ 3 В случай, че някоя от разпоредбите на този устав противоречи на закона, тя се замества по право от приложимата законова разпоредба.

Председател на учредителното събрание: ………………………
Александър Костадинов

Секретар – протоколист на учредителното събрание: ………………
Елка Петрова

Преброители на гласовете:
……………………
Николай Ганев
……………………
Мирослава Стръмска

Свали файл