Общо събрание в гр. София
2022 17.09

Общо събрание в гр. София

Присъствали – 23 синдици /10 лично и 13 чрез упълномощени представители/ Председателите на сдружението  Веселин Банков и Александър Костадинов запознаха присъстващите с годишния доклад за дейността и годишния

2021 08.07

Общо събрание в гр. София

Присъствали – 29 синдици /13 лично и 16 чрез упълномощени представители/ Председателите на сдружението Николай Ганев и Веселин Банков запознаха присъстващите с годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет

2020 25.09

Общо събрание в гр. София

Присъствали – 28 синдици /16 лично и 12 чрез упълномощени представители/ Председателите на сдружението Николай Ганев и Веселин Банков запознаха присъстващите с годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет

2019 28.09

Общо събрание в гр. Стара Загора

Присъствали – 51 синдици /20 лично и 31 чрез упълномощени представители/ Председателстващия събранието Николай Ганев запозна присъстващите с проект на Процедура за провеждане на явно гласуване за избор на нов

2019 29.05

Заседание на Етичната комисия в гр. София

Присъствали – 3 членове на Етичната комисия Присъстващите взеха решение да бъде предложено на УС да бъде планирана среща с представители на различни банкови институции за уеднаквяване начина на работа със

2019 16.05

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 6 членове на УС На заседанието на УС бяха констатирани нередовности при проведения избор на членове на УС на  Общото събрание на сдружението, проведено на 11.05.2019 г., в град в гр. София, бул. "Черни връх"

2019 11.05

Общо събрание в гр. София

Присъствали – 41 синдици /23 лично и 18 чрез упълномощени представители/ Председателите на сдружението Николай Ганев и Станислав Лютов запознаха присъстващите с годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет

2019 20.02

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 9 членове на УС Присъстващите членове на УС обсъдиха и единодушно приеха: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на членовете на Сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ” и

2019 31.01

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 5 членове на УС  лично По постъпило заявление-декларация единодушно беше приет един нов редовен член на сдружението. Единодушно беше прието решение да бъде свикано Общо събрание на членовете на

2018 28.11

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 6 членове на УС  лично По постъпило заявление-декларация единодушно беше приет един нов редовен член на сдружението. По постъпили молби за отписване на двама редовни членове – единодушно бяха

2018 01.08

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ” взе единодушно решение да бъде изготвено проектно предложение за участие  по Процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на

2018 17.07

Заседание на Управителния съвет, Правна и Етична комисия в гр. София

Присъствали – 8 членове на УС, Правна и Етична комисия Във връзка с получена покана от Конституционният съд за становище по искането на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд за

2018 08.06

Общо събрание в гр. Стара Загора

Присъствали – 17 синдици лично, 13 чрез упълномощени представители Председателят на сдружението Николай Ганев запозна присъстващите с годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на сдружението за 2017 г.,

2018 28.05

Заседание на Етичната комисия в гр. София

Присъствали – 3 членове на Етичната комисия По постъпил в комисията сигнал относно създадени трудности от търговска банка при разпореждане с особена сметка на дружество длъжник, бе взето решение  да бъде

2018 08.05

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 7 членове на УС  лично Присъстващите членове на УС обсъдиха и единодушно приеха: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на членовете на Сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА

2018 29.03

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 5 членове на УС По постъпили заявление-декларация единодушно бяха приети трима нови редовни членове на сдружението.От представените графични варианти, присъствалите членове единодушно приеха лого

2018 28.03

Заседание на Етичната комисия в гр. София

Присъствали – 3 членове на Етичната комисия Присъстващите констатираха, че няма постъпили въпроси и няма предварително обявен дневен ред, поради което конкретни въпроси не бяха разглеждани.

2018 20.03

Заседание на Управителния съвет и Правната комисия в гр. София

Присъствали – 7 членове на УС и Правна комисияПо постъпило заявление-декларация единодушно бе приет нов редовен член на сдружението.По постъпило заявление от Председателя на Етичната комисия единодушно бе приет

2018 06.03

Заседание на Управителния съвет и Правната комисия в гр. София

Присъствали – 7 членове на УС и Правната комисия Беше проведена дискусия до депозирани предложения за изменение и допълнение на следните членове на Търговския закон: чл. 619, чл. 632, чл. 655, чл. 655а, чл. 656, чл. 657, чл. 659, чл.

2018 19.02

Заседание на Етичната комисия в гр. София

Присъствали – 3 членове на Етичната комисия След предварително запознаване на всички членове на Етичната комисия в електронна кореспонденция, присъстващите единодушно приеха „Правилник за дейността на

2018 13.02

Заседание на Управителния съвет и Правната комисия в гр. София

Присъствали – 13 членове на УС и Правната комисия След проведени разисквания беше взето решение да бъдат изготвени предложения за изменение и допълнение на следните членове на Търговския закон: чл. 632, чл. 655, чл. 657 ,

2017 30.09

Общо събрание в гр. Велико Търново

Присъствали – 26 синдици лично, 11 чрез упълномощени представители Председателят на сдружението Николай Ганев запозна присъстващите с дейността на управителния съвет на сдружението и дейността на председателите

2017 03.07

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 6 членове на УС лично След проведени разисквания беше единодушно прието решение на 30.09.2017 г. в „Голяма зала” в сградата на община Велико Търново от 11.00 ч. да бъде свикано Общо събрание на членовете

2017 19.04

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 8 членове на УС лично След обсъждане единодушно решиха адрес на управление на Сдружение с нестопанска цел „Национален съюз на синдиците” да бъде гр. София, р-н Средец, ул. Калоян № 8.

2017 17.03

Учредително събрание в гр. Стара Загора

Присъствали – 62 синдици лично, 32 чрез упълномощени представители.На проведеното учредително събрание бяха обсъдени и приети следните решения:Учредява се Сдружение с нестопанска цел „Национален съюз на

2017 01.03

Инициативно събрание в гр. София

Присъствали – 13 синдици, лично.На проведена среща на синдиците – членове на Инициативния комитет за учредяване на Сдружение „Национален съюз на синдиците”, бяха обсъдени и приети следните решения:Бяха