Общо събрание в гр. София
2023 16.11

Общо събрание в гр. София

Поради недостатъчен брой присъстващи на обявеното за 16.11.2023 г. Общо събрание на Сдружение „Национален съюз на синдиците”,  се взе решение да бъде свикано ново редовно Общо събрание на Сдружение

2022 17.09

Общо събрание в гр. София

Присъствали – 23 синдици /10 лично и 13 чрез упълномощени представители/ Председателите на сдружението  Веселин Банков и Александър Костадинов запознаха присъстващите с годишния доклад за дейността и годишния

2021 08.07

Общо събрание в гр. София

Присъствали – 29 синдици /13 лично и 16 чрез упълномощени представители/ Председателите на сдружението Николай Ганев и Веселин Банков запознаха присъстващите с годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет

2020 25.09

Общо събрание в гр. София

Присъствали – 28 синдици /16 лично и 12 чрез упълномощени представители/ Председателите на сдружението Николай Ганев и Веселин Банков запознаха присъстващите с годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет

2019 28.09

Общо събрание в гр. Стара Загора

Присъствали – 51 синдици /20 лично и 31 чрез упълномощени представители/ Председателстващия събранието Николай Ганев запозна присъстващите с проект на Процедура за провеждане на явно гласуване за избор на нов

2019 29.05

Заседание на Етичната комисия в гр. София

Присъствали – 3 членове на Етичната комисия Присъстващите взеха решение да бъде предложено на УС да бъде планирана среща с представители на различни банкови институции за уеднаквяване начина на работа със

2019 16.05

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 6 членове на УС На заседанието на УС бяха констатирани нередовности при проведения избор на членове на УС на  Общото събрание на сдружението, проведено на 11.05.2019 г., в град в гр. София, бул. "Черни връх"

2019 11.05

Общо събрание в гр. София

Присъствали – 41 синдици /23 лично и 18 чрез упълномощени представители/ Председателите на сдружението Николай Ганев и Станислав Лютов запознаха присъстващите с годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет

2019 20.02

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 9 членове на УС Присъстващите членове на УС обсъдиха и единодушно приеха: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на членовете на Сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ” и

2019 31.01

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 5 членове на УС  лично По постъпило заявление-декларация единодушно беше приет един нов редовен член на сдружението. Единодушно беше прието решение да бъде свикано Общо събрание на членовете на

2018 28.11

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 6 членове на УС  лично По постъпило заявление-декларация единодушно беше приет един нов редовен член на сдружението. По постъпили молби за отписване на двама редовни членове – единодушно бяха

2018 01.08

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ” взе единодушно решение да бъде изготвено проектно предложение за участие  по Процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на

2018 17.07

Заседание на Управителния съвет, Правна и Етична комисия в гр. София

Присъствали – 8 членове на УС, Правна и Етична комисия Във връзка с получена покана от Конституционният съд за становище по искането на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд за

2018 08.06

Общо събрание в гр. Стара Загора

Присъствали – 17 синдици лично, 13 чрез упълномощени представители Председателят на сдружението Николай Ганев запозна присъстващите с годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на сдружението за 2017 г.,

2018 28.05

Заседание на Етичната комисия в гр. София

Присъствали – 3 членове на Етичната комисия По постъпил в комисията сигнал относно създадени трудности от търговска банка при разпореждане с особена сметка на дружество длъжник, бе взето решение  да бъде

2018 08.05

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 7 членове на УС  лично Присъстващите членове на УС обсъдиха и единодушно приеха: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на членовете на Сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА

2018 29.03

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 5 членове на УС По постъпили заявление-декларация единодушно бяха приети трима нови редовни членове на сдружението.От представените графични варианти, присъствалите членове единодушно приеха лого

2018 28.03

Заседание на Етичната комисия в гр. София

Присъствали – 3 членове на Етичната комисия Присъстващите констатираха, че няма постъпили въпроси и няма предварително обявен дневен ред, поради което конкретни въпроси не бяха разглеждани.

2018 20.03

Заседание на Управителния съвет и Правната комисия в гр. София

Присъствали – 7 членове на УС и Правна комисияПо постъпило заявление-декларация единодушно бе приет нов редовен член на сдружението.По постъпило заявление от Председателя на Етичната комисия единодушно бе приет

2018 06.03

Заседание на Управителния съвет и Правната комисия в гр. София

Присъствали – 7 членове на УС и Правната комисия Беше проведена дискусия до депозирани предложения за изменение и допълнение на следните членове на Търговския закон: чл. 619, чл. 632, чл. 655, чл. 655а, чл. 656, чл. 657, чл. 659, чл.

2018 19.02

Заседание на Етичната комисия в гр. София

Присъствали – 3 членове на Етичната комисия След предварително запознаване на всички членове на Етичната комисия в електронна кореспонденция, присъстващите единодушно приеха „Правилник за дейността на

2018 13.02

Заседание на Управителния съвет и Правната комисия в гр. София

Присъствали – 13 членове на УС и Правната комисия След проведени разисквания беше взето решение да бъдат изготвени предложения за изменение и допълнение на следните членове на Търговския закон: чл. 632, чл. 655, чл. 657 ,

2017 30.09

Общо събрание в гр. Велико Търново

Присъствали – 26 синдици лично, 11 чрез упълномощени представители Председателят на сдружението Николай Ганев запозна присъстващите с дейността на управителния съвет на сдружението и дейността на председателите

2017 03.07

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 6 членове на УС лично След проведени разисквания беше единодушно прието решение на 30.09.2017 г. в „Голяма зала” в сградата на община Велико Търново от 11.00 ч. да бъде свикано Общо събрание на членовете

2017 19.04

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 8 членове на УС лично След обсъждане единодушно решиха адрес на управление на Сдружение с нестопанска цел „Национален съюз на синдиците” да бъде гр. София, р-н Средец, ул. Калоян № 8.

2017 17.03

Учредително събрание в гр. Стара Загора

Присъствали – 62 синдици лично, 32 чрез упълномощени представители.На проведеното учредително събрание бяха обсъдени и приети следните решения:Учредява се Сдружение с нестопанска цел „Национален съюз на

2017 01.03

Инициативно събрание в гр. София

Присъствали – 13 синдици, лично.На проведена среща на синдиците – членове на Инициативния комитет за учредяване на Сдружение „Национален съюз на синдиците”, бяха обсъдени и приети следните решения:Бяха