Общо събрание в гр. Стара Загора
2018 08.06

Общо събрание в гр. Стара Загора

Присъствали – 17 синдици лично, 13 чрез упълномощени представители Председателят на сдружението Николай Ганев запозна присъстващите с годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на сдружението за 2017 г.,

2018 29.03

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 5 членове на УС По постъпили заявление-декларация единодушно бяха приети трима нови редовни членове на сдружението.От представените графични варианти, присъствалите членове единодушно приеха логона

2018 28.03

Заседание на Етичната комисия в гр. София

Присъствали – 3 членове на Етичната комисияПрисъстващите констатираха, че няма постъпили въпроси и няма предварително обявен дневен ред, поради което конкретни въпроси не бяха разглеждани.

2018 20.03

Заседание на Управителния съвет и Правната комисия в гр. София

Присъствали – 7 членове на УС, Правна и Етична комисияПо постъпило заявление-декларация единодушно бе приет нов редовен член на сдружението.По постъпило заявление от Председателя на Етичната комисия единодушно бе

2018 06.03

Заседание на Управителния съвет и Правната комисия в гр. София

Присъствали – 7 членове на УС и Правната комисияБеше проведена дискусия до депозирани предложения за изменение и допълнение на следните членове на Търговския закон: чл. 619, чл. 632, чл. 655, чл. 655а, чл. 656, чл. 657, чл. 659, чл. 660,

2018 19.02

Заседание на Етичната комисия в гр. София

Присъствали – 3 членове на Етичната комисияСлед предварително запознаване на всички членове на Етичната комисия в електронна кореспонденция, присъстващите единодушно приеха „Правилник за дейността на Етичната

2018 13.02

Заседание на Управителния съвет и Правната комисия в гр. София

Присъствали – 13 членове на УС и Правната комисияСлед проведени разисквания беше взето решение да бъдат изготвени предложения за изменение и допълнение на следните членове на Търговския закон: чл. 632, чл. 655, чл. 657 , чл.

2017 30.09

Общо събрание в гр. Велико Търново

Присъствали – 26 синдици лично, 11 чрез упълномощени представителиПредседателят на сдружението Николай Ганев запозна присъстващите с дейността на управителния съвет на сдружението и дейността на председателите до

2017 03.07

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 6 членове на УС личноСлед проведени разисквания беше единодушно прието решение на 30.09.2017 г. в „Голяма зала” в сградата на община Велико Търново от 11.00 ч. да бъде свикано Общо събрание на членовете

2017 19.04

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Присъствали – 8 членове на УС личноСлед обсъждане единодушно решиха адрес на управление на Сдружение с нестопанска цел „Национален съюз на синдиците” да бъде гр. София, р-н Средец, ул. Калоян № 8.

2017 17.03

Учредително събрание в гр. Стара Загора

Присъствали – 62 синдици лично, 32 чрез упълномощени представители.На проведеното учредително събрание бяха обсъдени и приети следните решения:Учредява се Сдружение с нестопанска цел „Национален съюз на

2017 01.03

Инициативно събрание в гр. София

Присъствали – 13 синдици, лично.На проведена среща на синдиците – членове на Инициативния комитет за учредяване на Сдружение „Национален съюз на синдиците”, бяха обсъдени и приети следните решения:Бяха