2021 08.07

Общо събрание в гр. София

Автор: Тагове:

Присъствали – 29 синдици /13 лично и 16 чрез упълномощени представители/

Председателите на сдружението Николай Ганев и Веселин Банков запознаха присъстващите с годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на сдружението за 2020 г., които бяха единодушно приети.

ОС с единодушие освободи от отговорност членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им през 2020 г.

 

След проведени номинации и гласуване, беше единодушно избран нов Управителен съвет в състав:

Веселин Луканов Банков – Председател

Александър Георгиев Костадинов – Председател

Димитър Костадинов Смиленов

Миглена Петкова Стамболиева

Радослав Иванов Тонев

Пламен Веселинов Костадинов

Мариян Иванов Нейков

Мая Петрова Великова

Цветан Василев Мирчев

 

След проведени номинации и гласуване, беше единодушно избран нов състав на Правна комисия:

Валентин Любенов Георгиев

Ралица Пламенова Топчиева

Димитър Костадинов Смиленов

Росица Станчева Томова

Радослав Иванов Тонев

Йордан Савов Тодоров

Елка Неделчева Петрова

Георги Събев Събев

Валя Симеонова Гигова

Николай Ангелов Ганев

Цветан Стефанов Банков