2018 08.05

Покана от Управителния съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

Автор: Тагове:

П О К А Н А


Управителният съвет на Сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с ЕФН: 2117002400, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец, ул. „Калоян” № 8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 08.06.2018 г. от 15.00 ч., в гр. Стара Загора, Залата на Адвокатска колегия Стара Загора, ул. Пазарска № 35, ет. 2.

При следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на сдружението за 2017 година;
Проект за решение: „ОС приема годишния годишния доклад за дейността на сдружението за 2017 г.”

 

2. Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2017 година.
Проект за решение: „ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2017 г.”

 

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.
Проект за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им през 2017 г.”

 

4. Разни


Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощени техни представители. Пълномощниците се допускат до участие в работата на Общото събрание след представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно. Съгласно чл. 21, ал. 3 от Устава всеки член може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава събранието ще се проведе в 16.00 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

 

Председатели:

1. ........................                                  2. ..............................
/Николай Ангелов Ганев/                          /Станислав Георгиев Лютов/