2021 19.05

Покана от Управителният съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

Автор: Тагове:

П О К А Н А

Управителният съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с ЕИК 177169544, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец,  ул. „Калоян” №  8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 08.07.2021 г.  от 15.00 ч., в гр. София, бул. "Черни връх" 56, хотел Легенди,  зала „Зимна градина”

При следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на сдружението за 2020 година;

  • Проект за решение: „ОС приема годишния годишния доклад за дейността на сдружението за 2020 г.”

2. Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2020 година.

  • Проект за решение: „ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2020 г.”

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2020 г.

  • Проект за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им през 2020 г.”

4. Вземане на решение за избор на нов Управителен съвет на сдружението за срок от две години

  • Проект за решение: „ОС избира нов УС на сдружението за срок от две години”

5. Вземане на решение за избор на председатели на сдружението измежду членовете на Управителния съвет

  • Проект за решение: „ОС избира измежду членовете на Управителния съвет председатели на сдружението”

6. Вземане на решение за избор на нови членове на Правна комисия и Етична Комисия 

  • Проект за решение: „ОС избира нови членове на Правна комисия и Етична Комисия"

7.   Разни

Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощени техни представители. Пълномощниците се допускат до участие в работата на Общото събрание след представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно.  Съгласно чл. 21, ал. 3 от Устава всеки член може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ  и чл. 22 от Устава събранието ще се проведе в 16.00 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

Председатели:

  1. ......................................                              2.   .....................................    

       /Николай Ангелов Ганев/                                      /Веселин Луканов Банков/