2022 07.08

Покана от Управителният съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

Автор: Тагове:

 

П О К А Н А

Управителният съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с ЕИК 177169544, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец,  ул. „Калоян” №  8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 17.09.2022 г.  от 17.00 ч., в гр. София, ул. "Калоян" 8,

При следния дневен ред:

1.   Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на сдружението за 2021 година;

  • Проект за решение: „ОС приема годишния годишния доклад за дейността на сдружението за 2021 г.”

2.   Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет на сдружението за  2021 година.

  • Проект за решение: „ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за  2021 г.”

3.   Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2021 г.

  • Проект за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им през 2021 г.”

4.   Разни

 

Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощени техни представители. Пълномощниците се допускат до участие в работата на Общото събрание след представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно.  Съгласно чл. 21, ал. 3 от Устава всеки член може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ  и чл. 22 от Устава събранието ще се проведе в 18.00 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

 

                                                       Председатели:

 

1. ......................                              2.   ........................    

/ Веселин Луканов Банков /               / Александър Георгиев Костадинов /