2019 03.06

Покана от Управителния съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

Автор: Тагове:

П О К А Н А

Управителният съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с ЕФН: 2117002400, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец,  ул. „Калоян” №  8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 28.09.2019 г.  от 15.00 ч. , в гр. Стара Загора, ул. „Пазарска” № 35, ет. 2, в Залата на Адвокатска колегия – гр. Стара Загора

При следния дневен ред:

1. Вземане на решение за избор на нов Управителен съвет на сдружението за срок от две години

  • Проект за решение: „ОС избира нов УП на сдружението за срок от две години”

 

2. Вземане на решение за избор на председатели на сдружението измежду членовете на Управителния съвет

  • Проект за решение: „ОС избира измежду членовете на Управителния съвет председатели на сдружението”

 3. Разни

 

Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощени техни представители. Пълномощниците се допускат до участие в работата на Общото събрание след представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно.  Съгласно чл. 21, ал. 3 от Устава всеки член може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ  и чл. 22 от Устава събранието ще се проведе в 16.00 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

 

                                         Председатели:

 

  1. ..............................                       2.   ........................................    

   /Николай Ангелов Ганев/                          /Станислав Георгиев Лютов/