2019 20.02

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Автор: Тагове: ,

Присъствали – 9 членове на УС

Присъстващите членове на УС обсъдиха и единодушно приеха:

Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на членовете на Сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ” и приемане на проекто – предложенията по него.

При следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на сдружението за 2018 година;

  • Проект за решение: „ОС приема годишния годишния доклад за дейността на сдружението за 2018 г.”

 2. Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2018 година.

  • Проект за решение: „ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2018 г.”

 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 година.

  • Проект за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им през 2018 г.”

 4. Вземане на решение за избор на нов Управителен съвет на сдружението за срок от две години

  • Проект за решение: „ОС избира нов УП на сдружението за срок от две години”

 5. Вземане на решение за избор на председатели на сдружението измежду членовете на Управителния съвет

  • Проект за решение: „ОС избираизмежду членовете на Управителния съвет председатели на сдружението”

 6. Вземане на решение относно прилагане на чл. 30, ал. 1, т. 8 от Устава на сдружението за изключване на членове

  • Проект за решение: „ОС овластява новоизбрания УС да изключва членове на сдружението на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от Устава на сдружението”