2019 28.09

Общо събрание в гр. Стара Загора

Автор: Тагове:

Присъствали – 51 синдици /20 лично и 31 чрез упълномощени представители/

Председателстващия събранието Николай Ганев запозна присъстващите с проект на Процедура за провеждане на явно гласуване за избор на нов управителен съвет, изготвена от Правната комисия, която беше единодушно приета.

След проведени номинации и гласуване, беше единодушно избран нов Управителен съвет в състав:

Николай Ангелов Ганев – Председател

Веселин Луканов Банков – Председател

Цветан Стефанов Банков

Радослав Иванов Тонев

Йордан Савов Тодоров

Димитър Костадинов Смиленов

Александър Георгиев Костадинов

Драгомир Иванов Григоров

Миглена Петкова Стамболиева