2018 01.08

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Автор: Тагове:

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ” взе единодушно решение да бъде изготвено проектно предложение за участие  по Процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование  „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”, по  Оперативна програма „Добро управление“, с Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Специфична цел № 1 „Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система“