2018 17.07

Заседание на Управителния съвет, Правна и Етична комисия в гр. София

Автор: Тагове: , ,

Присъствали – 8 членове на УС, Правна и Етична комисия

Във връзка с получена покана от Конституционният съд за становище по искането на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 год.) в частта: „Чл. 59 ал. 5 и ал. 6 се прилагат от 20.06.2014 год.“, и след  направени предложения и обсъждания, се взе единодушно решение да бъде изготвено становище от Национален съюз на синдиците.

Във връзка с получено предложение/писмо от Етичната комисия към Национален съюз на синдиците, относно постъпил в комисията сигнал за трудности при разпореждане с особена сметка на дружество длъжник, след направени предложения и обсъждания, се взе единодушно решение да бъде организирана среща с главните юрисконсулти на търговските банки в България.