2019 16.05

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Автор: Тагове: ,

Присъствали – 6 членове на УС

На заседанието на УС бяха констатирани нередовности при проведения избор на членове на УС на  Общото събрание на сдружението, проведено на 11.05.2019 г., в град в гр. София, бул. "Черни връх" 56, хотел Легенди,  зала „Зимна градина”. 

Съгласно чл. 25 от Устава на сдружение с нестопанска цел „Национален съюз на синдиците”, Общото събрание взема решения чрез явно гласуване.

Поради спецификата на предложенията и множество номинации, гласуването поражда съмнения, че е извършено по реда, предвиден в Устава, поради което УС се затруднява да определи дали същото е проведено безпристрастно и явно. 

В тази връзка Управителният съвет свиква Общо събрание на Сдружение „Национален съюз на синдиците” на 28.09.2019 г., от 15.00 ч., което ще се проведе в град в гр. Стара Загора, за избор на нов Управителен съвет и председатели на сдружението.

Беше взето единодушно решение за свикване на заседание на Правната комисия за изработка на правила за гласуване, които да бъдат изготвени до провеждането на ОС на 28.09.2019 г.