2018 08.06

Общо събрание в гр. Стара Загора

Автор: Тагове:

Присъствали – 17 синдици лично, 13 чрез упълномощени представители
Председателят на сдружението Николай Ганев запозна присъстващите с годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на сдружението за 2017 г., които бяха единодушно приети.

По постъпило предложение за промяна на размера на членския внос, а именно да бъде пропорционален на броя производства, които всеки синдик има - след разисквания предложението единодушно бе отхвърлено от присъстващите членове.