2020 25.09

Общо събрание в гр. София

Автор: Тагове:

Присъствали – 28 синдици /16 лично и 12 чрез упълномощени представители/

Председателите на сдружението Николай Ганев и Веселин Банков запознаха присъстващите с годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на сдружението за 2019 г., които бяха единодушно приети.

ОС с единодушие освободи от отговорност членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им през 2019 г.