2018 08.05

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Автор: Тагове: ,

Присъствали – 7 членове на УС  лично

Присъстващите членове на УС обсъдиха и единодушно приеха:

Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на членовете на Сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ” и приемане на проекто – предложенията по него.

При следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на сдружението за 2017 година;

  • Проект за решение: „ОС приема годишния годишния доклад за дейността на сдружението за 2017 г.”

2. Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2017 година.

  • Проект за решение: „ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2017 г.”

3.  Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.

  • Проект за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им през 2017 г.”