2017 30.09

Общо събрание в гр. Велико Търново

Автор: Тагове:

Присъствали – 26 синдици лично, 11 чрез упълномощени представители


Председателят на сдружението Николай Ганев запозна присъстващите с дейността на управителния съвет на сдружението и дейността на председателите до настоящия момент – обстоятелства около регистрацията на сдружението, откриването на банкова сметка, финансиране на сдружението и др.
След разисквания беше единодушно приет Етичния кодекс на сдружението.
Беше единодушно решено да бъдат формирани две постоянно действащи комисии: Етична (в състав от 9 човека) и Правна (в състав от 11 човека).
За членове на Етичната комисия единодушно бяха избрани: Веселин Луканов Банков, Георги Николов Гонев, Миглена Петкова Стамболиева, Пламен Веселинов Костадинов, Драгомир Иванов Григоров, Александър Георгиев Костадинов, Янко Николов Стоянов, Александър Ценков Георгиев и Тодор Атанасов Димитров.
За членове на Правната комисия единодушно бяха избрани: Валентин Любенов Георгиев, Ралица Пламенова Топчиева, Димитър Костадинов Смиленов, Росица Станчева Томова, Стела Маринова Жекова, Радослав Иванов Тонев, Йордан Савов Тодоров, Елка Неделчева Петрова, Георги Събев Събев, Валя Симеонова Гигова и Людмила Милчева Лозанова.