2017 17.03

Учредително събрание в гр. Стара Загора

Автор: Тагове:

Присъствали – 62 синдици лично, 32 чрез упълномощени представители.
На проведеното учредително събрание бяха обсъдени и приети следните решения:
Учредява се Сдружение с нестопанска цел „Национален съюз на синдиците”, което се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза и е безсрочно.
Седалището на сдружението ще бъде в гр. София, а адресът му на управление в гр. София, ул. Калоян № 8.
След обсъждане единодушно бе приет Устав на Сдружение с нестопанска цел „Национален съюз на синдиците”.
След внесени предложения и обсъждане бяха избрани за членове на Управителния съвет и Председатели на сдружението: Станислав Георгиев Лютов и Николай Ангелов Ганев.
След внесени предложения и обсъждане бяха избрани за членове на Управителния съвет: Диана Меранзова Банкова, Драгомир Иванов Григоров, Янко Николов Стоянов, Йордан Савов Тодоров, Весела Василева Дахтерова, Цветан Стефанов Банков и Елвира Гроник Танчева.
С мнозинство беше взето решение размера на встъпителната вноска да е в размер на 120 лв., а годишния членски внос в размер на половин минимална работна заплата.