2017 03.07

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Автор: Тагове:

Присъствали – 6 членове на УС лично


След проведени разисквания беше единодушно прието решение на 30.09.2017 г. в „Голяма зала” в сградата на община Велико Търново от 11.00 ч. да бъде свикано Общо събрание на членовете на сдружението при следния дневен ред:

1. Изслушване на доклада на председателите на сдружението за осъществената дейност през периода от датата на регистрация до провеждане на събранието
2. Приемане на етичен кодекс на членовете на сдружението
3. Вземане на решение за създаване на постоянно действащи специализирани комисии