2019 11.05

Общо събрание в гр. София

Автор: Тагове:

Присъствали – 41 синдици /23 лично и 18 чрез упълномощени представители/

Председателите на сдружението Николай Ганев и Станислав Лютов запознаха присъстващите с годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на сдружението за 2018 г., които бяха единодушно приети.

ОС с единодушие освободи от отговорност членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им през 2018 г.

Бяха гласувани и избрани членове на нов УС, както и председатели.

Във връзка с постъпило предложение да бъде даден последен срок за неплатилите встъпителна вноска и членски внос за 2017 г. да сторят това до 30.06.2019 г., единодушно бе взето решение ОС да овласти  новоизбрания УС да  предприеме адекватни действия по прекратяване на членството за неплатилите след този срок.

Предложението за намаляване на годишия членски внос на 1/3 от МРЗ от 01.01.2020 г. бе прието с единодушие от присъстващите членове.