2022 17.09

Общо събрание в гр. София

Автор: Тагове:

Присъствали – 23 синдици /10 лично и 13 чрез упълномощени представители/

Председателите на сдружението  Веселин Банков и Александър Костадинов запознаха присъстващите с годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на сдружението за 2021 г., които бяха единодушно приети.

ОС с единодушие освободи от отговорност членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им през 2021 г.